Privacy Statement

1. Inleiding

Investables hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit Privacy Statement beschrijft waarom en hoe wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken en biedt informatie over de rechten van personen. Het is van toepassing op persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt, zowel door individuen zelf als door derden, zoals ondernemingen en instellingen die van onze diensten gebruik maken en ons in dat kader gegevens over hun werknemers of zakelijke relaties verstrekken. Wij kunnen persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt gebruiken voor elk van de doeleinden die worden beschreven in dit Privacy Statement of zoals anderszins aangegeven op het moment van verzamelen.

In dit Privacy Statement gelden de volgende definities:

“Investables” (en “wij”, “ons” of “onze”) verwijst naar Investables VOF gevestigd in Den Haag voor zover die: (1) een contracterende partij is voor het aanbieden of ontvangen van diensten, (2) een vacature heeft geplaatst waarvoor u solliciteert, of (3) met wie u een rol of relatie heeft.

Toepasselijke wet- en regelgeving: alle internationale, Europeesrechtelijke, nationale, regionale of lokale wet- en regelgeving, verordeningen, verdragen, besluiten, statuten, vonnissen, gerechtelijke bevelen, gedragscodes, richtsnoeren of welk ander vereiste van enige relevante overheidsinstelling of toezichthouder, voor zover geldend en toepasselijk in Nederland.

Begrippen in dit Privacy Statement (zoals “persoonsgegevens” en “verwerken”) hebben, in welke vervoeging dan ook, de betekenis zoals bedoeld in de Toepasselijke wet- en regelgeving. Daarnaast hebben de bovenstaande woorden de betekenis zoals beschreven in dit Privacy Statement.

Dit Privacy Statement is van toepassing op Investables en op de Investables website www.investables.nl.

Persoonsgegevens betreft alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare levende persoon. Wanneer “u” of “uw” in deze verklaring wordt gebruikt, bedoelen we het relevante individu dat het onderwerp is van de persoonsgegevens. Investables verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. De wijze van verzameling van de persoonsgegevens, de rechtsgrond van verwerking, het gebruik, de openbaarmaking en bewaartermijnen kunnen per verwerking verschillen. We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken, tenzij wij op grond van toepasselijke wet- en regelgeving verplicht zijn uw persoonsgegevens langer te bewaren.

Bij het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens is ons beleid om transparant te zijn over waarom en hoe we persoonsgegevens verwerken. Wilt u meer weten over onze specifieke verwerkingsactiviteiten, ga dan naar de relevante secties van dit Privacy Statement.

Gebruik van persoonsgegevens
Investables kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam;
 • Uw adresgegevens;
 • Uw telefoonnummer;
 • Uw IP adres.

 

2. Beveiliging/ security

We nemen de beveiliging van alle gegevens die we bewaren erg serieus. Daarom hebben we passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

3. Wanneer en hoe we persoonsgegevens delen

Investables zal alleen persoonsgegevens met andere entiteiten delen als wij daartoe op grond van Toepasselijke wet- en regelgeving gerechtigd zijn. Wanneer wij gegevens met anderen delen, treffen wij waar nodig contractuele regelingen en nemen beveiligingsmaatregelen om de gegevens te beschermen en om te voldoen aan onze gegevensbeschermings-, vertrouwelijkheids- en beveiligingsnormen.

4. Persoonsgegevens die door ons worden bewaard, kunnen worden overgedragen aan:

Externe organisaties die ons toepassingen / functionaliteit, gegevensverwerking of IT-diensten bieden.

 • We gebruiken derde partijen om ons te ondersteunen bij het leveren van onze services en om ons te helpen met het leveren, uitvoeren en beheren van onze interne IT-systemen. Hieronder vallen bijvoorbeeld aanbieders van informatietechnologie, cloud software as a service providers, identiteitsbeheer, website hosting en -beheer, gegevensanalyse, gegevensback-up, beveiligings- en opslagdiensten.

Externe organisaties die ons anderszins helpen bij het leveren van producten, diensten of informatie.

 • Bij bepaalde opdrachten kunnen we andere leveranciers inschakelen of anderszins samenwerken om ons te helpen in verband met onze professionele dienstverlening aan onze klanten te leveren.

Onze klanten.

 • Wanneer we persoonsgegevens moeten verwerken om professionele diensten aan onze klanten te leveren, kunnen we persoonsgegevens delen in het eindresultaat (zoals de rapporten die we maken).

Auditors, verzekeraars en professionele adviseurs.

 • Aan onze externe boekhouder en accountant verstrekken wij persoonsgegevens voor zover nodig voor de audit(s). We hebben een aantal zakelijke verzekeringen afgesloten en we moeten mogelijk persoonsgegevens met de verzekeraar delen, bijvoorbeeld in geval van een claim. We gebruiken andere professionele adviseurs, bijvoorbeeld advocatenkantoren, waar nodig om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen en om advies te vragen in verband met het voeren van ons bedrijf. Persoonsgegevens kunnen met deze adviseurs worden gedeeld als dat nodig is in verband met de producten en diensten die wij gevraagd hebben te leveren.

Wetshandhavingsinstanties of andere overheids- en regelgevende instanties of andere derden, zoals vereist door en in overeenstemming met Toepasselijke wet- of regelgeving.

 • We zullen alleen aanvragen voor verstrekken van persoonsgegevens honoreren als dit op grond van de Toepasselijke wet- en regelgeving regelgeving is toegestaan.

 

5. Externe links

Investables heeft op haar websites links naar websites van derden opgenomen. Als u via een van deze links naar een andere website gaat, moet u zich ervan bewust zijn dat het Privacy Statement van Investables niet langer van toepassing is. Het is mogelijk dat deze derden of andere partijen op deze websites informatie over u verzamelen. Investables is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites, noch voor de acties van deze derden en andere partijen. Daarom adviseren wij u om het privacy statement van deze websites te lezen voordat u persoonsgegevens verstrekt.
De Investables-site kan functionaliteiten bevatten waarmee bezoekers informatie kunnen delen via sociale media, waaronder Instagram en LinkedIn. Deze sociale-mediatoepassingen kunnen informatie over uw gebruik van de Investables-website verzamelen en gebruiken. Persoonsgegevens die u via sociale-mediatoepassingen deelt, kunnen door andere gebruikers van die sociale-mediatoepassing worden gebruikt en deze interactie wordt beheerst door het privacybeleid van de respectieve sociale-mediatoepassingen. Voor zover Investables invloed kan uitoefenen op die sociale mediatoepassingen, zal zij zich inspannen om privacyvriendelijke settings te kiezen.
Verder kan de Investables-website blogs, forums, crowd sourcing of andere applicaties en diensten van derden gebruiken. Het doel van deze toepassingen en diensten is om contact en het delen van kennis te vergemakkelijken. Persoonsgegevens die u via deze toepassingen en diensten ter beschikking stelt, kunnen door de desbetreffende anderen worden gedeeld met andere gebruikers van deze toepassingen en diensten, tenzij anders aangegeven. en we hebben hier weinig of geen invloed op.

 

6. Cookies

We gebruiken kleine tekstbestanden, cookies genaamd, die op uw harde schijf worden geïnstalleerd, zodat u op de juiste manier toegang kunt krijgen tot onze website. De meeste websites die u bezoekt, gebruiken cookies. De meeste browsers bieden de mogelijkheid om het gebruik van cookies uit te sluiten, als u niet wilt dat cookies op uw harde schijf worden geplaatst. Als u deze optie gebruikt, kunt u mogelijk het registratieproces op deze website niet gebruiken en kunt u mogelijk bepaalde functies op deze website niet gebruiken. Als u toestaat dat onze website cookies op uw harde schijf plaatst, kunt u deze verwijderen aan het einde van uw bezoek aan onze website.
Om deze website effectief te kunnen beheren, kan Investables gegevens anoniem uit bedieningssystemen registreren, zodat we categorieën bezoekers kunnen onderscheiden, bijvoorbeeld op basis van het type domein en de gebruikte internetbrowser. Deze statistische gegevens worden in zijn geheel doorgegeven aan de webmasters van Investables. Op deze manier kunnen we garanderen dat uw bezoek aan deze website zo soepel mogelijk verloopt en blijft de efficiëntie van de website optimaal.

Soorten cookies

 • Sessie cookies: deze cookies worden op de harde schijf van uw computer geplaatst en blijven daar tijdens uw bezoek aan de website. Deze cookies worden gewist zodra u de website verlaat.
 • Persistent cookies: deze cookies worden op de harde schijf van uw computer geplaatst en blijven daar tijdens uw bezoek aan de website, maar ook na uw bezoek aan de website.
 • Prestatie cookies: deze cookies verzamelen informatie over uw gebruik van de website, zoals de webpagina’s die u heeft bezocht en eventuele foutmeldingen; deze cookies verzamelen geen informatie die kan worden herleid tot een persoon – de informatie die van alle gebruikers is verzameld, wordt samengevoegd en is anoniem. Dit type cookie wordt gebruikt om de werking van de website te verbeteren.
 • Functionaliteit cookies: deze stellen de website in staat om de keuzes die u op de website hebt gemaakt vast te leggen, of zorgen ervoor dat er speciale opties beschikbaar zijn (zoals het toestaan van opmerkingen op de website of via een blog).
  Gebruik van cookies: Voordat u de websites, waarop dit privacy statement van toepassing is, kunt gebruiken wordt u door middel van een pop-up geïnformeerd over en wordt voor zover nodig uw toestemming gevraagd voor het gebruik van cookies op de website. De toestemming kan op ieder moment gewijzigd worden op het cookie gedeelte van de betreffende website. Tevens kunt u daar ook een overzicht vinden van cookies die gebruikt worden op de betreffende website(s).

 

7. Wijzigingen in dit Privacy Statement

We erkennen dat transparantie met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens een permanente verantwoordelijkheid is. Daarom zullen we dit Privacy Statement periodiek evalueren.

Dit Privacy Statement is voor het laatst bijgewerkt op 1 januari 2022.

 

8. Verwerkingsverantwoordelijke en contactgegevens

Investables kwalificeert als verwerkingsverantwoordelijke of verwerker ten aanzien van de persoonsgegevens die we verwerken, afhankelijk van de dienstverlening en services die we bieden. Als u vragen hebt over dit Privacy Statement of over hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken, neem dan contact met ons op via:

info@investables.nl

9. Rechten van individuele personen en hoe ze uit te oefenen

Individuen hebben bepaalde rechten ten aanzien van de verwerking van hun persoonsgegevens en verwerkingsverantwoordelijken zijn ervoor verantwoordelijk dat deze rechten gerespecteerd worden.

Individuele personen hebben, onder bepaalde omstandigheden, de volgende rechten.

Het recht:

 • op inzage van verwerking van hun persoonsgegevens;
 • op rectificatie van hun betreffende persoonsgegevens;
 • op verwijdering van hun betreffende persoonsgegevens;
 • op beperking van de verwerking van betreffende persoonsgegevens;
 • om bezwaar te maken tegen verwerking van hun betreffende persoonsgegevens;
 • op dataportabiliteit; en
 • om de toestemming op elk moment in te trekken (wanneer de verwerking op toestemming is gebaseerd);

Zie hieronder meer informatie over deze rechten, wanneer ze beschikbaar zijn en hoe ze kunnen worden uitgeoefend.

Uw recht op inzage tot persoonsgegevens

U heeft het recht om uitsluitsel te krijgen of wij persoonsgegevens van u verwerken, en wanneer dat het geval is, om een kopie van uw  persoonsgegevens, die wij als verwerkingsverantwoordelijke hebben, te ontvangen en om bepaalde andere informatie te verkrijgen over hoe en waarom wij uw persoonsgegevens verwerken.

Uw recht op rectificatie / wijziging van persoonsgegevens

U heeft het recht om te verzoeken dat uw persoonsgegevens worden gewijzigd of gerectificeerd wanneer deze onjuist zijn (bijvoorbeeld als u uw naam of adres wijzigt) en om onvolledige persoonsgegevens aan te (laten) vullen.

Uw recht op het wissen van uw persoonsgegevens / recht om te worden vergeten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te (laten) wissen in de volgende gevallen:

 • de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en verwerkt;
 • wanneer onze rechtsgrond voor verwerking toestemming is en u uw toestemming intrekt, tenzij we een andere rechtsgrond voor verwerking hebben;
 • onze rechtsgrond voor verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor gerechtvaardigde belangen die door ons of door een derde partij worden nagestreefd, u maakt bezwaar tegen onze verwerking en we hebben geen gerechtvaardigde gronden meer voor de verwerking;
 • u maakt bezwaar tegen onze verwerking voor direct marketingdoeleinden;
 • uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt; of
 • uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen.

Uw recht om de verwerking te beperken

U heeft het recht om onze verwerking van uw persoonsgegevens te beperken in de volgende gevallen:

 • voor een bepaalde periode die ons in staat stelt om de juistheid van uw persoonsgegevens te controleren wanneer u de juistheid van de persoonsgegevens hebt betwist;
 • uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt en u verzoekt om beperking van verwerking in plaats van verwijdering;
 • uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig met betrekking tot de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt, maar de persoonsgegevens zijn voor u noodzakelijk om een rechtsvordering vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of
 • voor een bepaalde periode die ons in staat stelt om na te gaan of de gerechtvaardigde gronden die door ons zijn ingeroepen prevaleren boven uw belangen wanneer u bezwaar hebt gemaakt tegen verwerking op basis van de grondslag dat dit noodzakelijk is voor het nastreven van een gerechtvaardigd belang.

Uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens in de volgende gevallen:

 • onze rechtsgrond voor verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor een gerechtvaardigd belang dat door ons of een derde wordt nagestreefd en uw bezwaar gegrond is op met uw specifieke situatie verband houdende redenen; of
 • onze verwerking is ten behoeve van direct marketing.

Uw recht op dataportabiliteit

Wanneer onze rechtsgrond voor het verwerken van uw persoonsgegevens toestemming of noodzaak voor de uitvoering van ons contract met u is en de verwerking op geautomatiseerde wijze gebeurt, heeft u het recht  om de door u verstrekte persoonsgegevens die wij verwerken van ons te ontvangen en het recht om de gegevens naar een andere organisatie te sturen (of ons te vragen om dit te doen indien dit technisch mogelijk is).

Uw recht om toestemming in te trekken (wanneer de verwerking op toestemming is gebaseerd)

Wanneer wij persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming, heeft u het recht om op elk moment uw toestemming in te trekken. We verwerken persoonsgegevens doorgaans niet op basis van toestemming (omdat we ons meestal kunnen baseren op een andere rechtsgrond). Waar we uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming kunt u uw toestemming intrekken middels het volgende formulier. Wanneer het gaat om de intrekking van de toestemming om e-mail van een Investables-marketinglijst te ontvangen: klik op de afmeldlink in de relevante e-mail.

 

10. Klachten

We hopen dat het nooit nodig is, maar als u toch een klacht heeft over ons gebruik van persoonsgegevens, stuur dan een e-mail met de details van uw klacht naar info@investables.nl. We zullen eventuele klachten die we ontvangen, onderzoeken en beantwoorden.
U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit in het land waar u woont, of waar uw werkplek is of in het land waar een vermeende inbreuk op de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft plaatsgevonden binnen de EU. De Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”) is de toezichthouder voor de gegevensbescherming in Nederland. Raadpleeg de website van de AP voor meer informatie over uw rechten en hoe u een klacht bij het toegangspunt kunt indienen.

Koffie en kennismaken?

Koffie en kennismaken?